1 2 3 4

Přijímací řízení

 

2. kolo přijímacího řízení - obor Provozní technika


Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2020/2021 - obor Provozní technika


2. kolo přijímacího řízení


Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020/2021


Učební obory:

 • Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
 • Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 – Řidič kamionové dopravy – zkrácené studium 18 měsíců
 • Autoelektrikář 26-57-H/01
 • Karosář 23-55-H/02

 • Studijní obory:

 • Provozní technika 23-43-L/51

 • Co získají naši studenti:

 • Mechanik opravář - ZDARMA získá řidičský průkaz skupiny B a C
 • Řidič kamionové dopravy – zdarma získá řidičské oprávnění skupiny C + E, popř. Profesní průkaz
 • Autoelektrikář - ZDARMA získá řidičský průkaz skupiny B
 • Karosář - ZDARMA získá řidičský průkaz skupiny B, dále pak svářečský a soustružnický kurz
 • Kritéria přijetí do učebního nebo studijního oboru:

  Kritéria pro přijetí v roce 2019
 • Správné a úplné vyplnění přihlášky ke vzdělávání a doručení na naši školu.
 • Splnění povinné školní docházky
 • Vyplněný posudek od lékaře: (Následující 2 dokumenty vytiskněte a předejte svému lékaři)
  - Informace pro lékaře při potvrzování zdravotního stavu na přihlášce Zde
  - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání:
  Posudek automechanik; Posudek karosář; Posudek autoelektrikář
 • Zájem o automobilismus a zvolený obor
 • Obory jsou vhodné pro chlapce

 • Kritéria přijetí do oboru - Řidič kamionové dopravy

 • Správné a úplné vyplnění přihlášky ke vzdělávání
 • Libovolný výuční list nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Řidičské oprávnění skupiny B – potvrzení o zdravotní způsobilosti (viz. Posudek automechanik)
 • Kritéria přijetí do nástavbového studijního oboru:

  Kritéria pro přijetí v roce 2020
 • Správné a úplné vyplnění přihlášky ke vzdělávání a doručení na naši školu.
 • Výuční list ve strojírenském oboru
 • Zájem o automobilismus a zvolený obor
 • Obory jsou vhodné pro chlapce

 • Průběh přijímacího řízení:

  Při přijímání uchazečů přihlížíme k prospěchu na základní škole, ale rozhoduje také zájem o zvolený obor.

  Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 2. března 2020 pro denní formu studia,
  pro jinou než denní formu studia se přihlášky odevzdávají do 10. března 2020. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Ředitel školy nejdříve 22. dubna 2020 zveřejní na internetových stránkách školy seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude zasláno také poštou. Uchazeč,
  nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se na naší škole. K potvrzení úmyslu vzdělávat se na naší škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole,
  a to nejpozději do 2. března 2020. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče,
  u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, pokud na území České republiky nepobývá.
  Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy prostřednictvím sekretariátu školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem desetidenní lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatit pouze jednou.
  To neplatí pouze v případě, kdy bude chtít uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.